To main content
Categories: Utflykt

Riddersholm naturreservat

Riddersholm är beläget på sydöstra delen av Rådmansö, 20 kilometer öster om Norrtälje. Området karaktäriseras av sitt läge i gränsen mellan inner- och mellanskärgård. I området finns åkermark, naturbetesmark och kalkrika strandängsmarker. I övrigt präglas Riddersholmsområdets vegetation av skogar och lundar med ädellövskog.

Området är lättillgängligt och här finns gott om anläggningar för besökare. I och nära reservatet finns strövstigar, badplats, campingplats, vandrarhem och gästhamn.

Location icon

76130 Norrtälje